Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Frames and Faces/Lieven De Clercq BVBA is gerechtigd de inhoud van de website te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, logo’s, teksten, beelden, publicaties en gegevens komen toe aan Frames and Faces of rechthoudende derden.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Frames and Faces is niet verantwoordelijk voor welke schadelijke gevolgen dan ook voortvloeiend uit het gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de site, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. Frames and Faces aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Frames and Faces geeft echter geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Frames and Faces aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of -producten. Dergelijk aanbod wordt uitsluitend gedaan door het opsturen vanuit Frames and Faces van een voorstel van contract.

Disclaimer e-mails

Een e-mail bericht en/of de toegevoegde bestanden bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie. De ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te houden. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail- bericht bent of indien u dit e-mail-bericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en zonder het aan derden ter kennis te brengen. Elke visie of opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de auteur van het bericht en vertegenwoordigen niet noodzakelijk deze van Frames and Faces. Frames and Faces kan niet garanderen dat dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming komt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de bestellingen en aankopen die worden verricht via de webshop van Frames and Faces.

Enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die gerezen zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de koopovereenkomst.

Winkelwagen