Retour

Scroll down for the English version of our returns page.

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt –  af te zien van de aankoop van zijn product.

Verwittiging retour

De koper dient Frames and Faces schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het elektronisch retourformulier te vinden onderaan deze pagina. Je vindt een link naar het retourformulier ook in je orderbevestiging.

Zodra Frames and Faces de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd.

De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Frames and Faces heeft meegedeeld, terugzenden met de post of overhandigen in de winkel van Frames and Faces op het volgend adres:

Frames and Faces

Gentstraat 36

9800 Deinze (België)

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Frames and Faces de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Voorwaarden retour

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Frames and Faces zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de koper.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen

Return

The purchaser has the right to withdraw from the purchase of his or her product without giving any reasons whatsoever within a period of 14 calendar days after delivery, i.e. the day on which the purchaser or a third person designated by the purchaser, who is not the transporter, physically receives the object in his or her possession.

Notification of return

The purchaser must notify Frames and Faces in writing of the fact that he or she wishes to withdraw from his or her purchase. To do so, you can use the electronic withdrawal form that you will find below the text. You will also find link to the return form in your order confirmation.

The validity of the withdrawal is confirmed to the purchaser as soon as Frames and Faces receives said withdrawal.

The purchaser must return the product by post to Frames and Faces at the following address or hand it in at the Frames and Faces shop without delay but, in any event, no later than within 14 calendar days after the day on which he or she notified Frames and Faces of his or her decision to withdraw from the agreement:

Frames and Faces

Gentstraat 36

9800 Deinze (Belgium)

If the purchaser uses this right of withdrawal, Frames and Faces shall refund the purchase price paid. The payment shall be refunded by the same means of payment as the purchaser used to make the payment.

The purchaser shall be liable for the costs accompanying the return of the products.

Terms return

If the returned products are damaged or have devalued, Frames and Faces reserves the right to hold the purchaser liable and to claim compensation for damages for any damage or devaluation attributable to the purchaser.

Only products in their original packaging and accompanied by all the accessories and appurtenances, as well as by the invoice or the proof of purchase shall be taken back.

The following shall not be taken back under any circumstance:

  • used, soiled, damaged or incomplete items;
  • items that were custom-made for the customer or goods that were manufactured according to the customer’s specifications = personalised items.
Winkelwagen